Verdslig aristokrati og geistlighet

Et verdslig aristokrati skilte seg klarere ut fra befolkningen i bygd og by i løpet av høymiddelalderen. Fra 1000-tallet tok kretsen av kongens håndgangne menn eller hirden til å utvikle seg til noe mer enn et daglig følge som kombinerte oppgavene som hushold og livvakt og kjernen i kongens militærmakt. Hirden, som var kongens spesielle vern fikk økonomisk vernelag for den særlige troskap og tjeneste de skylte ham. De aller fremste satt med inntekter av kongelig jord og embeter.

Hirdens ytre aristokratiske preg økte fra slutten av høymiddelalderen, dette blandt annet gjennom våpenmerker i segl og skjold. I tillegg birdog en hoffkultur som var preget av det europeiske til å skille hirdaristokratiet sterkere ut fra resten av samfunnet.

Landmennene utgjorde toppsjiktet i hirden. De var menn som av kongen hadde fått tillagt land i tillegg til den de eide selv. Landmennene var hirdens befalingsmenn.Deres situsjon endret seg også mot slutten av høymiddelalderen. Kong Magnus Lagabøter bestemte at lendmennene skulle tituleres baroner, som de engelske kronvasallene i samtiden og riddere.

Langt tallrikere enn det verdslige aristokratiet var den andre privilegerte gruppen i høymiddelalderen-geistligheten. Geistligheten skilte seg klarere ut fra resten av befolkningen enn kongens håndgagne menn gjennom sin åndelige tjeneste og bevist avgrensning fra resten av samfunnet. De geistlige var senest fra en annen halvdel av 1100-tallet og ble fritatt for militære ,økonomiske leidangsytelser samt skattefritak.

Kongemakt og kirke organiserer samfunnet

En av kongens viktigste inntektskilder på denne tiden var Rettshåndhevingen. Dvs straffebøter og konfiskasjoner av b.l.a landområder. Disse verdiene ble i stor grad brukt til å bygge opp den militære ytelsen, som igjen kunne underbygge Kongens Rettshåndheving. I tillegg Organiserte Kongen Lagting, oppnevnte menn, som kunne håndheve kongens lovebestemmelser i de landlige distriktene.

Fra 1100 tallet ser vi en sentraliseringstendens. Kongemakten har økende interesse for de sentrale strøkene, mye på grunn av de økonomiske verdiene som skapes der. Kirken bidrar også til denne sentraliseringen ved at Norge får en egen erkebispestol i 1152 , og dermed en mer direkte tilknytning til paven. Tidligere hadde erkebispestolen ligget i Tyskland, og man ville forhindre at de tok kontroll over nord Europa. I tillegg ønsket man at den norske kirkeprovinsen skule fungere som en sperre for dansk innflytelse i Viken.

Kongestyre
-kjematisk fremstilling.

Kirkeorganisasjon
Basis for kirkeorganisasjonen var sognet. En slik inndeling bruker vi også i dag.(Sogneprester). Disse var igjen under en biskop og et domkapittel.Over denne var det igjen en erkebiskop.

Klostervesnet etablerte seg i norge på 1100tallet og bestod av mange underordnede ordner, b.l.a tiggerordenen. Selv om geistligheten i stor grad forsøkte å stå fram som en enhet, var det også stor splittelse mellom ordnene under borgerkrigene.

Kongelige og Kirkelige samfunnsfunksjoner
Kongen var rettshåndhever (i vid forstand) gjennom b.l.a lagting, og militær leder. Ved siden av har vi kirken som skulle formidle kristendommen, dømme egne innad i kirken og også tilby frelsese gjennom sjelegaver gitt til de fra den "allminnelige mann".

Kirken tilbydde også undervisning. Først og fremst til geistlige, men også til aristokratet. Sammen med Kongen, tilførte de også ny byggekunst, et nytt skriftspråk og en felles mentalitet blandt folket.

Bøndene i norge var bedre stilt i forhold til granneriket(sverige) p.g.a at de fremdeles hadde militær leidgangsplikt i ufredstider. Dermed var kongen mer avhenging av bøndene og dermed ble deres behov tatt mer hensyn til enn i Sverige. Kongens innflytelse og maktutøvelse var for den "allminnelige mann" ikke noe de kjente på kroppen. Den geistlige makten og tilstedeværelsen var da større, og er en større årsak til det samfunnsfellesskapet som oppstår på denne tiden en enekongene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License