Sosialeforhold I Bygd Og By

I senmiddelalderens økonomisk romsligere bondesamfunn fantes en elite som tok seg av et overgangssjikt mellom lavadel og bondesamfunn. Det var gjerne menn fra dette sjiktet som førte an lokalsamfunnenes motstand mot sentrale finansielle pålegg i senmiddelalderen.

I løpet av senmiddelalderen ble eliten av husfaste menn i byene avløst av en borgerstand, kjennetegnet ved at den hadde enerett til å drive selvstendig virksomhet i handel og håndverk. Borgerskapet ble tildelt av byrådet mot betalin av avgift. Borgerstanden omfattet håndverkere og småhandlere fra det tidigere mellomsjiktet i bysamfunnet og favnet dermed videre enn gruppen av husfaste menn. En følge av denne utviklingen var en klarere todeling i byens sosiale struktur, mellom borgere og andre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License