Pietistisk

Det er en del uenigheter om hva begrepet pietisme betyr. På den ene siden sies det at pietisme er en spirituell og antiklerial tendens i religiøse miljøer, også kalt radikalpietisme. på den andre siden menes det at pietisme er en teologisk og religiøs retning.

Man regner med at pietismen oppsto i Tyskland under andre del av 1600-tallet, men den kom til uttrykk omtrent samtidig i flere land.

Generelt kan man si at pietismen i første rekke kjennetegnes ved at tyngdepunktet flyttes fra ortodoksi til ortopraksi, det vil si at vekten legges på en personlig fromhet og livsførsel (praxis pietatis) fremfor dogmatisk tilslutning til en bestemt lære.


Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Pietisme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License