Ottar

Ottar

Foreldre, ukjent.
Ekteskap, ukjent.
Fødsels-og dødstidspunkt, ukjent.

Ottar var en norsk vikinghøvding som levde nord i landet, området som ble kalt Hålogaland. Han bodde lengst nord av de fastboende nordmennene. Nord for han bodde kun "finner", samer som drev med jakt, fiske og fangst. Bostedet hans kan ikke la seg bestemme ut i fra beretningene hans, da denne ikke ble presis nok grunnet misforsåelser og feilrefereringer. Plassen kan ha vært alt mellom Sør-Troms og Vest-Finnmark. Likevel anslås Nord-Troms som mest sannsynlig.

Ottar levde ikke som mange andre vikinghøvdinger, av store raid og voldelig adferd. Han eide rundt 600 tamrein. Disse var trolig halvtamme villrein som beitet på øyer i nærheten av der han bodde. Blant disse var seks lokkerein som ble brukt til å temme nye rein. Dette var på et tidspunkt da samene ikke drev stort med tamrein. I tillegg hadde han en liten gårdsdrift med omkring 20 kyr, 20 griser og 20 sauer, samt korn som han høstet ved hjelp av hest. Likevel var hovednæringen hans skinnvarehandel. I tillegg fikk han inn store skatter fra samene i form av skinnvarer som skinn fra oter, rein, bjørn og mår, samt bein av hval og hvalross, og reip fra skinn av sel og hvalross. Dette var nok forløperen til finneskatten under middelalderen. Med så høye inntekter drev Ottar også med eksport av varene. Dette gjorde han på egne handelsreiser og også på oppdagelsesreisene sine.

https://snl.no/Ottar%2Fh%C3%B8vding
https://nbl.snl.no/Ottar

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License