Odelsretten

Odelsretten

Kjernen i odelsretten var forkjøpsrett for slektninger i lovbestemt rekkefølge ved salg av odelsjord. Odelsretten vitner med andre ord om slektens betydning i det gamle bondesamfunnet. Odelsretten var ikke noe enestående norsk fenomen. Forkjøpsrett for arvinger til jord er også kjent fra annen nordisk og europeiskrett. Odelsretten kan i strengere forstand ha oppstått som et vern om arveretten da det ble mer vanlig å overføre jord på andre måter, foreksempel som gave, i form av makeskifte , kjøp og salg, gjennom inndragning til kongedømme og kirke og annet. Villkårene for å erverve odelsrett var veldig strenge. Dette førte til at en god del av jordeiendommen måtte falle utenom og dermed kunne overføres friere. I tilegg ble ikke odelsretten utnyttet i praksis til sjangse for sterkere kjøpere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License