Høymiddelalder

Den tidlige middelalder kjennetegnes ved økonomisk nedgang. Jordbruk og selvforsyningshushold dominerte. Andre stikkord er folkevandringer og uro. Høymiddelalderen var preget av kampen mellom verdslig og geistlig makt, vekst i handel og byutvikling og fremveksten av et fastere statssystem.

Befolkning, bosetning og næringsgrunnlag til omkring 1350

Folketall og bosetning

Middelalderlandbruket, jordleie og sosial status

Bysamfunnet og handel

Ætt, familie og individ

Verdslig aristokrati og geistlighet

Borgerkriger

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License