Den Andre Verdenskrig

Den andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945. Den sto mellom aksemaktene på den ene siden og de allierte på den andre siden.

Bakgrunn for krigen
Etter ca. 20 år etter den første verdenskrig sluttet brøt det ut i en ny krig i Europa. En grunn til at det brøt ut krig var fredsoppgjøret fra den første. Dette hadde skapt misnøye og frustrasjoner blant de seirende og beseirende. Italia og Japan, som var de seirende maktene under den første verdenskrigen, var misfornøyde siden fredsoppgjøret ikke hadde tilfredsstilt landenes territorielle ambisjoner. Tyskland, Italia og Japan var innstilt på en endring av den politiske verdensorden og en omfordeling av verdens markeds- og råvareressurser.

I Tyskland kom det en ny kraft inn i deres utenrikspolitikk og i løpet av noen få år hadde Hitler oppnådd store resultater. Han begynte å oppruste Tyskland til krig og han satte i gang allmenn verneplikt, noe som var forbudt i Versailles-traktaten. USA trakk seg inn i isolasjonisme, Sovjetunionen ble til dels holdt utenfor og Frankrike og Storbritannia viste en manglende vilje og evne til å opprettholde fredsordningen.

I august 1939 inngikk Tyskland og Sovjetunionen en ikke-angrepspakt. Vestmaktene hadde forsøkt å bygge en allianse med Sovjetunionen som rettet seg mot Tyskland, men var mistenksomme overfor vestmaktene og de var heller ikke forberedt på en krig mot Tyskland. Tyskerne ønsket heller ikke å gå inn i en tofrontskrig.

Krigens gang - tidslinje
1939: Hitler angriper Polen og den andre verdenskrig starter

Etter pakten mellom Tyskland og Russland fikk Hitler frie hender til å angripe Polen, noe som fikk Storbritannia og Frankrike til å erklære krig mot Tyskland. De allierte gjorde ikke noen forsøk på å komme polakkene til hjelp og Polen ble nedkjempet av tyskerne på få uker.

1940: Hitler-Tyskland angriper og besetter Norge, Danmark, Nederland, Belgia og store deler av Frankrike og luftangrepet på Storbritannia starter. Tyskland, Japan og Italia inngår krigsallianse.

Den 9. april 1940 kom det tyske angrepet på Danmark og Norge, og etter ca. to måneders kamp måtte landene gi tapt. Hitler hadde nå en strategi på å knuse Frankrike, Belgia og Nederland. Dette var for å kunne sette seg i kanalhavene og true Storbritannia derifra. Den 10. mai slo planene til. Nederland falt i løpet av noen få dager og noen dager etter der igjen kapitulerte også den belgiske hæren. Tyskerne vendte seg så mot Frankrike og 10. juni kom Italia inn i krigen. Paris ble tatt 14. juni og den 22. juni måtte Frankrike undertegne en avtale og våpenhvile. Storbritannia var nå alene, kun beskyttet av kanalen og sin flåte. Hitler forberedte seg på en invasjon og den tyske luftoffensiven ble innledet 10. august.

1941: Tyskland angriper Sovjetunionen, som allierer seg med Storbritannia og Frankrike. Japan angriper Pearl Harbour og USA kommer med i verdenskrigen på alliert side

1945: Tyskland kapitulerer i mai etter at Hitler har begått selvmord. USA dropper i august to atombomber over Hiroshima og Nagasaki i Japan

Kilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License